Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Nowa Farmacja sp. z o. o. ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, NIP: 527-273-77-92, REGON 361643244

Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: iod@ap.info.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  • zatrudnienia w spółce lub świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • realizacji zakupów a aptece internetowej,
  • realizacji recept w przypadku zakupów,
  • drobnych czynności życia codziennego,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
  • realizacji celów administratora,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony interesów administratora,
  • przetwarzania na podstawie zgody, jeśli nie ma przepisu nakazującego przetwarzanie.

Konkretny cel będzie podany w indywidualnym kontakcie.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz być mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

Każda osoba posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO

Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.